Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Milieuvergunningen

Vlarem – Milieuvergunningen

Voor een groot aantal activiteiten en/of voor opslag van goederen heb je een milieuvergunning nodig. Ook elke wijziging, uitbreiding, toevoeging of overname kan het voorwerp zijn van een nieuwe milieuvergunningsaanvraag of melding.

De hinderlijke inrichtingen worden ingedeeld in 3 klassen:

  • Inrichtingen van derde klasse: er bestaat geen vergunningsplicht maar wel een meldingsplicht aan het College van Burgemeester en Schepenen van de betrokken gemeente. Dit geldt ook voor de overname van een nog geldige exploitatievergunning.
  • Inrichtingen van tweede klasse: er bestaat een vergunningsplicht waarbij het College van Burgemeester en Schepenen uitspraak doet over de vergunningsaanvraag.
  • Inrichtingen eerste klasse: er bestaat een vergunningsplicht waarbij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van Antwerpen bevoegd is om uitspraak te doen over de vergunningsaanvraag.

Het indienen van het meldingsformulier en de vergunningsaanvraagdossiers gebeurt bij aangetekend schrijven of door afgifte tegen ontvangstbewijs.
Voor meer informatie en voor de nodige aanvraagformulieren kan je terecht op de gemeentelijke milieudienst.

Natuurvergunningen

De wijziging van vegetaties (dit zijn alle gewassen, behalve cultuurgewassen) en kleine landschapselementen wordt geregeld via verbod- en vergunnings- of meldingsplicht. Wie voortaan vegetaties of kleine landschapselementen (hagen, holle wegen, poelen, houtkanten, bomenrijen, alleenstaande bomen, …) wil wijzigen, moet weten dat er een verbod kan rusten op die handeling of dat eventueel een natuurvergunning dient aangevraagd of natuurmelding dient uitgevoerd te worden.

Voor meer informatie, vergunningsaanvraag- en meldingsformulieren kan je terecht op de milieudienst.

Kappen van bomen

De gemeente Zandhoven beschikt niet over een eigen gemeentelijk kapreglement. Het kappen van een boom is wel een vergunningsplichtige handeling, tenzij de stedenbouwkundige uitzondering van toepassing is. Naargelang het gebied waarin het perceel zich bevindt, is een andere reglementering van toepassing. Zo kan je voor het kappen van een boom een bouwvergunning, een natuurmelding, een natuurvergunning of een kapvergunning van het Agentschap Natuur en Bos nodig hebben. Alvorens met het kappen te beginnen, neem je best even contact op met de milieudienst.