Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Bezwaarschriften

De bezwaarschriften tegen een gemeentebelasting moeten schriftelijk worden ingediend binnen een termijn van 3 maanden te rekenen vanaf de 3de kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet.

U zal dan per aangetekend schrijven worden uitgenodigd om eventueel aanwezig te zijn op de zitting van het schepencollege waar uw bezwaarschrift zal voorgelegd worden.

Alvorens het College over het bezwaarschrift een beslissing neemt, gaat zij/hij na of de individuele aanslag in overeenstemming is met de wetten, te beginnen uiteraard met het eigenlijke gemeentelijke belastingsreglement, voorts met de bepalingen van de wet van 24 december 1996 en uiteindelijk ook met alle andere normatieve bepalingen die de gemeentelijke administratie dient te eerbiedigen.

Wanneer u bezwaarschrift niet wordt aangenomen kan u beroep aantekenen bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen uiterlijk binnen een termijn van 3 maanden vanaf de kennisgeving van de administratieve beslissing.