Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Aanbrengen overwelving

Het inbuizen of overwelven van grachten is slechts toegelaten na een voorafgaand schriftelijk akkoord van het college van burgemeester en schepenen. Je moet hiervoor een schriftelijk verzoek indienen onder bijvoeging van een grondplan met aanduiding waar de overwelving dient te worden aangebracht. De gemeenteraad keurde op 28 mei 1998 een reglement goed met betrekking tot het overwelven van baangrachten.

Toe te passen voorwaarden:

 • De overkluizing wordt gebouwd door de gemeentelijke technische dienst. Er worden betonbuizen gebruikt met een doormeter van 50 cm (tenzij ze aangesloten moeten worden op bestaande buizen met een andere diameter) met rubberen ringdichting. De kosten van deze betonbuizen plus een bedrag per lopende meter zijn voor rekening van de aanvrager als vergoeding voor de geleverde arbeid.
 • Wanneer de over­wel­ving niet aansluit op een bestaande overkluizing moet de aanvrager zelf de uiteinden ervan afwerken met een kopmuurtje van anderhalve steen dik.
 • De aanvrager staat in voor de omhul­ling en aanvulling van de buizen met goede aanvullingsmaterialen.
 • De overwelving kan geodgekeurd worden, ofwel voor het aanbrengen van een oprit met een maximumlengte van 6 lopende meter, ofwel over de volledige perceelsbreedte. Voor meer info over de geldende voorwaarden, neem je best contact op met de technische dienst. 
  Volgende kosten zijn voor rekening van de aanvrager:
 • een forfaitaire tussenkomst in het aanbrengen van (een) toezichtput(ten).
 • de aankoopprijs van alle materialen nodig voor het aanbrengen van een goot met straatkolken, over de volledige lengte van de aan te brengen overwelving.
 • De aanvrager zal vanwege het gemeentebestuur geen vergoeding kunnen eisen indien de overkluizing waarop de vergunning betrekking heeft, moet worden opgebroken en/of aangepast bij gebeurlijk uit te voeren wegen- en rioleringswerken.
 • Bij de aanvang der werken zal een waarborg van € 620,- in de gemeentekas gestort worden. Indien na controle alle voorwaarden vervuld zijn, zal de gemeenteontvanger het saldo van deze borg onmiddellijk terugbetalen nadat de kost­prijs van de uitgevoerde werken is verrekend.
 • Het gedogen dat de aangevraagde werken worden uitgevoerd zal inhouden dat de aanvrager akkoord gaat met de voorwaarden gesteld in de verleende vergunning.