Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Gemeentelijk toelagereglement isolatie

Isolatie

Toelagereglement voor de plaatsing van dakisolatie of zoldervloerisolatie, vloer- of kelderisolatie en na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren

Goedgekeurd door de gemeenteraad van 22 mei 2014

Art. 1
Met ingang van heden en voor een periode lopende tot en met 31 december 2019, wordt, binnen de perken van de beschikbare budgetten, een aanvullende premie toegekend op de premies voor dakisolatie of zoldervloerisolatie, vloer- of kelderisolatie en na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren die door de netbeheerder, zijnde de intercommunale Eandis cvba, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 199, worden verleend. 
 
Art. 2
Enkel natuurlijke personen die in de bevolkingsregisters van de gemeente Zandhoven zijn ingeschreven en die – vanaf 1 januari 2014 – vanwege de intercommunale Eandis cvba een premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie, vloer- of kelderisolatie en/of na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren hebben verkregen voor een gebouw dat gestaan en gelegen is op het grondgebied van de gemeente Zandhoven, komen in aanmerking voor de aanvullende premie. 

Deze premie kan slechts éénmaal per adres bekomen worden per isolatiecategorie (éénmaal voor dakisolatie of zoldervloerisolatie, éénmaal voor vloer- of kelderisolatie en éénmaal voor na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren).
 
Art. 3
Het bedrag van de aanvullende premie is 50 euro per isolatiecategorie. De premie mag gecumuleerd worden voor verschillende isolatiecategorieën en mag gecumuleerd worden met andere premies of subsidies uitgekeerd door andere overheden. 
 
Art. 4
De aanvullende premie moet aangevraagd worden binnen zes maanden na de datum vermeld op het bankrekeninguittreksel waarbij de intercommunale Eandis cvba ten gunste van de aanvrager de isolatiepremie heeft overgeschreven. De aanvraag gebeurt op het hiervoor door de gemeente opgestelde formulier. Dit moet vergezeld zijn van een kopie van het rekeninguittreksel waarop de storting van de isolatiepremie door de intercommunale Eandis cvba staat afgeprint of de bevestigingsbrief van Eandis cvba waarin bevestigd wordt dat de aanvrager voldoet aan de actievoorwaarden. 
 
Art. 5
De aanvullende premie komt toe aan de persoon die genieter is van de premie uitgekeerd door de intercommunale Eandis cvba.
 
Art. 7
Afschrift van deze beslissing zal aan de financieel beheerder worden overgemaakt.