Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Studietoelagen

School- en studietoelagen

School- en studietoelagen zijn er voor bijna alle onderwijsniveaus: voor kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs, voor de leerlingen in het deeltijds secundair onderwijs en in de leertijd bij Syntra en voor studenten in het hoger onderwijs. De inkomensgrenzen waar je aan moet voldoen zijn gelijk voor alle onderwijsniveaus. De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan digitaal gebeuren.

Wel een op vier leerlingen/studenten komt in aanmerking voor een studietoelage!

Schooltoelage voor kleuter- en lager onderwijs

Kleuters en leerlingen uit het lager onderwijs komen in aanmerking voor een schooltoelage. Dezelfde inkomensgrenzen worden gehanteerd voor zowel het basisonderwijs, als voor het secundair en hoger onderwijs: zo kan een kind vanaf de kleuterschool tot aan het einde van zijn of haar studiecarrire rekenen op studiefinanciering. Kleuters moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn op school. Het aantal dagen dat ze aanwezig moeten zijn, stijgt bovendien met de leeftijd. Voor leerlingen uit het lager en secundair onderwijs geldt dat ze niet meer dan 29 halve dagen ongewettigd afwezig mogen zijn. Als de leerling te vaak afwezig is, wordt de toelage het tweede schooljaar ingehouden of teruggevorderd. Bekijk de voorwaarden voor schooltoelage voor kleuter- en lager onderwijs HIER.

Schooltoelage voor secundair onderwijs

Kinderen die een voltijdse opleiding volgen komen in aanmerking voor een schooltoelage. Ook leerlingen uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs, jongeren die begeleid worden door een centrum deeltijdse vorming en jongeren in de leertijd (leercontract) bij Syntra, hebben er recht op. Bekijk de voorwaarden voor schooltoelage voor secundair onderwijs HIER.

Studietoelage voor hoger onderwijs en studietoelagekrediet

Studenten kunnen nu vaker en gemakkelijker veranderen van studierichting dan vroeger. Voordien moesten studenten daarvoor hun jokerkrediet inzetten omdat die verandering gelijkgeschakeld werd met studievertraging. Daar is sinds kort verandering in gekomen: de studievoortgang wordt bepaald aan de hand van het aantal studiepunten waarvoor de student het afgelopen academiejaar geslaagd was.

Studenten beschikken over een studietoelagekrediet. Dat studietoelagekrediet is vergelijkbaar met een rugzakje waarvan de inhoud jaarlijks opgebruikt en opnieuw aangevuld wordt aan de hand van de studiepunten die de student verwerft. Studenten moeten alleen een beroep doen op hun jokerkrediet als ze niet geslaagd zijn. 

Bekijk de voorwaarden voor de studietoelage voor hoger onderwijs HIER.

Wie komt voor een toelage in aanmerking?

Naar schatting heeft een op vier leerlingen en studenten recht op een school- of studietoelage. De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog is. Naast het inkomen spelen de nationaliteit en de aanwezigheid op school ook een rol. Meer informatie over de voorwaarden om de toelage te ontvangen vind je op de website van de Vlaamse overheid.

Hoe hoog is de toelage?

  • Kleuters krijgen een vast bedrag van 87,33 euro.
  • Een schooltoelage voor lager onderwijs bedraagt 98,25 tot 196,49 euro.
  • Voor het voltijds secundair onderwijs varieert de toelage van 122,36 euro tot 2928,89 euro
  • Voor het deeltijds leerplichtonderwijs varieert de toelage van 102,93 euro tot 428,85 euro.
  • Voor het hoger onderwijs varieert de toelage van 240,16 euro tot 5003,89 euro

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure is sterk vereenvoudigd. Als uw gezin zowel kinderen in het basisonderwijs als in het secundair of hoger onderwijs heeft, hoeft u maar een dossier in te dienen. Het aantal toe te voegen documenten is beperkt: een aanslagbiljet van de belastingen of een inschrijvingsformulier van de school is bijvoorbeeld niet langer nodig.

Bovendien kan je de aanvraag online indienen: op de website www.studietoelagen.be kan je digitaal een aanvraagformulier invullen. Uiteraard blijft het mogelijk om een papieren aanvraagformulier in te dienen. De formulieren kan je downloaden van het internet en afdrukken, maar ze worden ook verspreid via universiteiten, hogescholen, schoolsecretariaten, CLB’s, OCMW’s, vakbonden en integratiecentra. Ouders die problemen ondervinden bij het invullen van de aanvraag, kunnen bij die instanties terecht voor gratis hulp. Ze kunnen ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Op dat nummer kunnen ze ook terecht met al hun vragen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage.

Hulp nodig?

Hebt je persoonlijke hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag voor een school- of studietoelage? Ouders die problemen ondervinden bij het invullen van de aanvraag, kunnen bij bovenvermelde instanties terecht voor gratis hulp. Ze kunnen ook bellen naar 1700, het gratis nummer van de Vlaamse overheid. Op dat nummer kunnen ze ook terecht met al hun vragen over de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een toelage. Kijk bovendien of er zitdagen geörganiseerd worden waar je hulp krijgt bij het invullen van de aanvraag op de website van de Vlaamse overheid of contacteer de dienst Bevolking.

Meer info

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/