Zandhoven
Pulle
Pulderbos
Massenhoven
Viersel

Reglementen van de bibliotheek

DIENSTREGLEMENT POB ZANDHOVEN

Art. 1: Doel

De plaatselijke openbare bibliotheek van Zandhoven is vrij toegankelijk voor iedereen. Zij is een democratische instelling. Haar collecties, dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Art. 2 : Openingsuren

zandhoven@bibliotheek.be | http://zandhoven.bibliotheek.be

Hoofdbibliotheek Zandhoven
Amelbergastraat 42 - 2240 Zandhoven
03-484 54 45

maaandag 10.00 - 12.00u. 17.00 - 20.00u.
dinsdag 10.00 - 12.00u.  
woensdag 10.00 - 12.00u. 14.00 - 20.00u.
donderdag 10.00 - 12.00u.  
vrijdag 10.00 - 12.00u. 15.00 - 17.00u.
zaterdag 10.00 - 12.00u.  

Uitleenpost Massenhoven
Kerkstraat 6 - 2240 Massenhoven
03-484 60 00

disnsdag 15.00 - 17.00u.

Uitleenpost Pulderbos
Dorp 42 - 2242 Pulderbos
03-484 58 00

woensdag 14.00 - 16.00u.
donderdag 18.00 - 20.00u.

Uitleenpost Pulle
Dorpsstraat 41 - 2243 Pulle
03-484 30 71

dinsdag 18.00 - 20.00u.
donderdag 14.30 - 16.30u.

Uitleenpost Viersel
Parochiestraat 40 - 2240 Viersel
03-485 50 87

dinsdag 15.00 - 17.00u.

Er zijn geen uitleningen op 1 januari; paasmaandag; 1 mei; hemelvaartsdag; pinkstermaandag; 11 juli; 21 juli; 15 augustus; 1, 2, 11, 15 november; Kerstavond; Kerstmis; 2de kerstdag en oudejaarsavond.

In de schoolvakanties en in de maanden juli en augustus zullen er in de uitleenposten verminderde uitleningen zijn.

Art. 3 : Inschrijvingen

Men wordt ingeschreven aan de hand van de identiteitskaart. Wie jonger is dan 14 jaar heeft de toestemming van de ouders nodig om lid te worden. Personen die geen wettelijke verblijfplaats in België hebben, betalen bij de inschrijving een waarborgsom van € 15.00. Deze som wordt onmiddellijk terugbetaald bij het beëindigen van het lidmaatschap. Volwassenen boven 18 jaar betalen jaarlijks € 2,50. Bij verlies van dat pasje betaalt men een vergoeding van € 1.25.

Art. 4 : Adresveranderingen 

Adresveranderingen moeten door de leners onmiddellijk worden meegedeeld.

Art. 5 : Uitleentermijnen en –bedragen

  • Boeken en tijdschriften
    Boeken en tijdschriften kunnen gratis ontleend worden. De uitleentermijn bedraagt 4 weken. Deze termijn kan 2 maal verlengd worden indien andere leners de werken niet hebben gereserveerd. 
  • CD-ROM’s - DVD’s -  video’s -… (= AVM)
    De uitleentermijn van AVM bedraagt 4 weken. Deze termijn kan 2 maal verlengd worden indien andere  leners de werken niet hebben gereserveerd. Het leengeld bedraagt € 0,50 per stuk. Bij verlenging wordt opnieuw leengeld (= € 0.50) aangerekend.  Kinderen mogen alleen AVM uitlenen uit de jeugdafdeling, met toestemming van de ouders.
  • Men kan op 1 lenerspas 7 stuks ontlenen.
  • Leerkrachten en stagaires kunnen met een schoolkaart speciale voorwaarden krijgen.

 Art. 6 : Laattijdig inleveren van ontleende materialen

Voor boeken die men te laat terugbrengt, betaalt men € 0,10. per stuk + kosten. Voor AVM is dit € 0.50 + kosten. De boetes worden aangerekend vanaf de eerste uitlening die volgt op de opgelegde inleveringsdatum en vervolgens per week achterstand.

Art. 7 : De uitleningen zijn persoonlijk

Ontleende materialen mogen niet worden uitgeleend aan derden.

Art. 8 : Beschadiging en verlies

De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. Bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen. Anders kan hij zelf hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Wie een werk verliest of onherstelbaar beschadigt, betaalt hiervoor de kostprijs en € 2,50 verwerkingskosten. Voor verlies of onherstelbare beschadiging van een tijdschriftnummer betaalt u de kostprijs en € 1.00 verwerkingskosten. Bij gedeeltelijke beschadiging bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend.

Art. 9 : Inlichtingen en informatie

De gebruiker kan voor informatie en begeleiding steeds een beroep doen op het personeel.

Art. 10 : Reservaties

Werken of materialen die zijn uitgeleend, kunnen in beperkte mate worden gereserveerd. De kosten voor het opzij houden van een werk (reservatie), vallen ten laste van de gebruiker en moeten betaald worden bij het reserveren, namelijk € 0,50 per werk. Een lener kan max. 2 werken tegelijk reserveren.

Art. 11 : Interbibliothecair leenverkeer

Werken die niet in het bezit van de bibliotheek zijn, kunnen indien mogelijk, interbibliothecair worden aangevraagd. Als het werk uit een andere openbare bibliotheek komt, kost dit € 2,50. Voor werken die uit een ander type bibliotheek (universitaire, wetenschappelijke …) komen, betaalt men € 2,50 + de door de andere bibliotheek aangerekende prijs. Als het aangevraagde werk aankomt in onze bibliotheek, wordt de lezer hiervan op de hoogte gebracht.

Art. 12 : Internet

Per dag kan men max. 1 uur Internet gebruiken. Dit is gratis. Informatie printen  kost € 0,10 per blad. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten worden vergezeld van een volwassene. Er is Wifi in de bib.

Art. 13 : Leeszaal

In de leeszaal dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studiesfeer niet wordt verstoord. De referentiewerken en dagbladen kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. Dit geldt ook voor het laatste nummer van de tijdschriften. De vorige nummers kunnen wel ontleend worden. Men kan in de bibliotheek fotokopies maken. Dit kost € 0,10 per kopie.

Art. 14

In alle lokalen van de bibliotheek toegankelijk voor het publiek geldt het verbod voor dieren, roken, rolschaatsen, skates en eten.

Art. 15

Door zich in de openbare bibliotheek in te schrijven, verklaart de gebruiker zich akkoord met het reglement. Dit wordt bij de inschrijving overhandigd.

Art. 16

Personen die dit reglement niet naleven of de goede gang van zaken verstoren, kunnen worden uitgesloten van toegang tot en gebruik van de bibliotheek. Die bevoegdheid berust bij het beheersorgaan, op voorstel van de bibliothecaris.

Art.17

Voor een kopie wordt € 0.10 aangerekend .

Art. 18.

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.