Gepubliceerd op 15/12/2017

Bekendmaking van een openbaar onderzoek over een aanvraag van omgevingsvergunning

RUP Bogaerevelden

Onderwerp van de aanvraag

In de gemeenteraadszitting van 16/11 werd het ontwerp van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Bogaerevelden voorlopig vastgesteld. Het plangebied omvat de straten Kersenlaan, Bogaereweg, Sint-Jozefstraat en Kriekenlaan. Het RUP is een gedeeltelijke herziening van het BPA Bogaerevelden dat dateert van 1975.
De dienst Milieueffectrapportagebeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie besliste eerder al dat er voor dit RUP geen plan-MER opgemaakt moet worden: ‘Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.’
Je vindt alle documenten op www.zandhoven.be > Nieuws > RUP Bogaerevelden.

Aanvrager

Gemeente Zandhoven - Liersebaan 12, 2240 Zandhoven

Locatie

Bogaerevelden, Zandhoven

Kadastrale gegevens

  • Afdeling:
  • Sectie:
  • Perceelnummer(s):

Openbaar onderzoek

Het openbaar onderzoek loopt van 15/12/2017 tot 12/02/2018. Tijdens deze periode kan je het dossier inkijken bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.

Bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten worden ingediend via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be of bij het college van burgemeester en schepenen vóór 12/02/2018.