Stemmen bij volmacht

Een kiesgerechtigde kan een andere kiezer machtigen om in zijn naam te stemmen.

Voorwaarden

Wie kan een ander machtigen om in zijn plaats te stemmen?

 • De kiezer die wegens ziekte of handicap niet in staat is om zelf naar het stembureau te gaan of om ernaartoe gebracht te worden. Deze onbekwaamheid moet blijken uit een medisch attest. Geneesheren die als kandidaat voor de verkiezing zijn voorgedragen, mogen een dergelijk attest niet afgeven.
 • De kiezer die om beroeps- of dienstredenen in het buitenland verblijft én de kiesgerechtigde leden van het gezin die daar verblijven. Dit moet blijken uit een attest van de militaire of burgerlijke overheid of van de werkgever.
 • De kiezer die in België is, maar moet op de dag van de verkiezingen werken. De werkgever moet een attest afleveren waarop staat dat je op 14 oktober 2018 om beroeps- of dienstredenen niet kunt gaan stemmen.
 • De kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van het gezin die met de betrokkene samenwonen. Een uittreksel uit het bevolkingsregister afgeleverd door het gemeentebestuur van de volmachtgever dient als bewijs van beroepsactiviteit.
 • De kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel niet over zijn vrijheid beschikt. Deze toestand wordt bevestigd door de directie van de inrichting waar de betrokkene zich bevindt.
 • De kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau te melden. Deze onmogelijkheid moet blijken uit een attest afgegeven door de religieuze overheid.
 • De student die zich, om studieredenen, niet in het stembureau kan melden. Dat moet blijken uit een attest afgeleverd door de schooldirectie.
 • De kiezer die, om andere dan de hiervoor genoemde redenen, de dag van de stemming niet aanwezig is in zijn woonplaats door  een tijdelijk verblijf in het BUITENLAND en zich bijgevolg niet in het stembureau kan melden. Ben je op reis binnen België, dan kun je geen volmacht geven). Je moet hiervoor de nodige bewijsstukken voorleggen of een verklaring op erewoord invullen bij de dienst Burgerzaken. Daar wordt dan een attest van tijdelijk verblijf in het buitenland afgegeven dat de afwezigheid staaft. Dat moet gebeuren ten laatste de dag vóór de verkiezingen.

Wie kan gemachtigd worden om voor een ander persoon te stemmen?

 • Als gemachtigde kan elke andere kiezer (ook een kiezer uit een andere gemeente) worden aangewezen die zelf mag stemmen voor alle verkiezingen waarvoor de volmachtgever mag stemmen.
 • Elke gemachtigde mag slechts 1 volmacht hebben.
 • Het volmachtformulier wordt door de volmachtgever en de volmachtkrijger ondertekend.

Procedure

Wat doet de volmachtgever?

De volmachtgever downloadt een volmachtformulier (of haalt het af in het gemeentehuis), vult het in en ondertekent het. Hij zorgt ook voor een bewijs dat het stemmen met volmacht moet wettigen (zie ‘Voorwaarden’).

Wat doet de gemachtigde?

Hij ondertekent eveneens het volmachtformulier. Om bij volmacht te stemmen legt de gemachtigde volgende documenten voor aan de voorzitter van het stembureau waar de volmachtgever ingeschreven is:

 • de eigen identiteitskaart;
 • de eigen oproepingsbrief (om te bewijzen dat men stemgerechtigd is);
 • de oproepingsbrief van de volmachtgever;
 • het volmachtformulier, ingevuld en ondertekend door de volmachtgever én de gemachtigde;
 • het vereiste attest dat bewijst dat de volmachtgever in de onmogelijkheid verkeert zelf te stemmen (door ziekte, beroepsactiviteit,…).

Na de stemming wordt op de oproepingsbrief van de gemachtigde vermeld: ‘Heeft bij volmacht gestemd’.

Je wilt niet bij volmacht stemmen?

Wie om een bepaalde reden niet bij volmacht wil of kan stemmen moet zijn oproepingsbrief en het attest (zie hierboven: doktersattest, werkgeversattest, …) vóór een bepaald tijdstip na de verkiezingen (datum wordt vastgesteld per verkiezing) bezorgen aan de dienst Burgerzaken.

De kiezer die plots ziek wordt op de dag van de verkiezingen vraagt een doktersattest en bezorgt dit attest na de verkiezingen samen met de oproepingsbrief persoonlijk, per post of door derden aan de dienst Burgerzaken.

Documenten

Meer info?

Annick Havelaerts
Diest Burgerzaken
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 55