Gepubliceerd op 09/05/2019

‘Afschaffen’ voetweg 36 in Zandhoven

In zitting van 25 april stelde de gemeenteraad de gedeeltelijke afschaffing van de voetweg nr. 36 ter hoogte van de percelen kadastraal gekend afdeling 1, sectie C, nrs. 157K, 173D2, 173F2 en 198H2, voorlopig vast. 

Maar wat betekent dat nu?

Voetweg 36 staat in de Atlas van de Buurtwegen ingetekend als een trage verbinding tussen de Bruggestraat en de Driehoekstraat in Zandhoven. In de atlas heeft de buurtweg een breedte van 1,60 meter. In het echt is het pad wel breder. En dat verschil willen we graag wegwerken. We zijn daarom een procedure gestart om de juridische toestand in overeenstemming te brengen met de realiteit.

Het is alleszins de bedoeling om deze populaire buurtweg open te houden waardoor deze afschaffing in werkelijkheid geen effect zal hebben.

Het dossier ligt van 10 mei 2019 tot 11 juni 2019 (12 uur) ter inzage in het gemeentehuis van Zandhoven (Liersebaan 12) bij de dienst Omgeving (Ruimtelijke ordening).

Opmerkingen of bezwaren bij het plan moeten schriftelijk bezorgd worden, uiterlijk op 11 juni om 12 uur. Stuur ze aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen (Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven) of geeft ze af bij de dienst Omgeving (Ruimtelijke ordening) tegen ontvangstbewijs.