Gepubliceerd op 12/03/2013

Antwerps Gouverneur Cathy Berx coördineert Vlaamse projecten in de vallei van de Kleine Nete

De vallei van de Kleine Nete is een belangrijke openruimtestructuur voor Vlaanderen. Omwille van het strategisch belang van het gebied zijn diverse Vlaamse diensten en afdelingen, zoals de Vlaamse Milieumaatschappij, Waterwegen en Zeekanaal, Natuur en Bos, Duurzame Landbouwontwikkeling,… er vandaag actief. Samen zoeken ze naar een optimale inrichting van het gebied om diverse doelstellingen inzake landbouw, natuur, bos, onroerend erfgoed, waterbeheer en mobiliteit te realiseren.

Volgende projecten en processen lopen in de vallei van de Kleine Nete: de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen in uitvoering van de ruimtelijke doelstelling voor natuur, bos en landbouw; de aanleg van overstromingsgebieden in het kader van het Sigmaplan en het bekkenbeheerplan; de afbakening van speciale, ecologische beschermingszones om soorten en leefgebieden te beschermen; de aanduiding van een ankerplaats om waardevolle landschappen en erfgoed te behouden en de uitvoering van een compensatiemaatregel naar aanleiding van de aanleg van de Kempische Noord-zuidverbinding N19g.

Om de uitvoering van deze projecten en de verschillende communicatie-initiatieven op elkaar af te stemmen is coördinatie nodig. Daarom heeft de Vlaamse Regering gouverneur Cathy Berx aangesteld als procesbegeleider.

Opvolgingscommissie Kleine Nete

Op woensdag 27 februari kwam in Herentals de eerste opvolgingscommissie Kleine Nete samen met vertegenwoordigers van de betrokken lokale besturen, het provinciebestuur, de Vlaamse overheid en middenveldorganisaties. Via deze opvolgingscommissie krijgen de betrokken actoren systematisch een globaal overzicht van de stand van zaken en de samenhang tussen de verschillende projecten. Ze kunnen knelpunten in de afstemming of uitvoering signaleren. Doelstelling is om samen met alle betrokkenen te streven naar gedragen oplossingen en realisaties op het terrein.

Surf naar www.kleinenete.be voor meer informatie. Op het centraal e-mailadres info@kleinenete.be kan iedereen terecht met alle vragen over de Vlaamse plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete.

Figuur: Onderzoeksgebied vallei van de Kleine Nete en projectzones