Gepubliceerd op 18/12/2019

Bekendmaking beslissing deputatie Provincie Antwerpen

BEKENDMAKING BESLISSING DEPUTATIE PROVINCIE ANTWERPEN

Het college van burgemeester en schepenen maakt bekend dat de bestendige deputatie in zitting van 7 november 2019  heeft besloten om de voetweg nr. 36, voor het gedeelte gelegen tussen de Bruggestraat en de Driehoekstraat, af te schaffen.

De gemeenteraad van Zandhoven had op 20 juni 2019 reeds beraadslaagd over de afschaffing van voetweg nr. 36  en had besloten dat deze voetweg gedeeltelijk kon worden afgeschaft.

Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften ingediend.

Een afschrift van de beslissing van de deputatie ligt ter inzage bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan 12.

Tegen de getroffen beslissing van de deputatie kan beroep worden ingediend. Het beroep moet worden bezorgd aan de Gouverneur van de provincie Antwerpen, Koningin Elisabethlei 22-24, 2018 Antwerpen, binnen de vijftien dagen na de afkondiging van de genomen beslissing.

Het bericht werd op 18 december aan het gemeentehuis aangeplakt

Beslissing deputatie