Gepubliceerd op 06/02/2020

Bekendmaking: openbaar onderzoek

BEKENDMAKING : OPENBAAR ONDERZOEK HERZIENING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA ‘DE STEVENS 2A HERZIENING EN UITBREIDING’

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA  ‘De Stevens 2A herziening en uitbreiding’ worden herzien overeenkomstig artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

De verouderde voorschriften worden herzien in functie van het nieuw te realiseren vrijetijdscentrum op de locatie van de huidige parochiezaal.

Op 21 januari 2020 besliste de Vlaamse overheid, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en – projecten, directie Gebiedsontwikkeling, Team Mer over het onderzoek tot milieueffectrapportage dat gebeurde voor de herziening van BPA ‘De Stevens 2A herziening en uitbreiding’ te Zandhoven in het kader van de realisatie van het nieuwe vrijetijdscentrum. Het besluit stelde: ‘Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan  geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.’ De screeningsnota en beslissing zijn te raadplegen op de website van de dienst MER (www.mervlaanderen.be), op de website van de gemeente en op het  gemeentehuis, dienst ruimtelijke ordening.

Deze herziening van het BPA ligt van 7 februari 2020 tot 9 maart 2020 – 12uur ter inzage op het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan nr. 12

Als u bij het plan opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet u dat schriftelijk doen, uiterlijk op 9 maart 2020 voor 12uur.  U dient uw  opmerkingen te versturen naar het College van Burgemeester en Schepenen, Liersebaan 12, 2240 Zandhoven of af te geven bij de dienst ruimtelijke ordening op het gemeentehuis.