Gepubliceerd op 05/05/2019

Bouw mee aan Zandhoven, stel je kandidaat als lid van een adviesraad

Een nieuw bestuur betekent ook nieuwe adviesraden. Via adviesraden krijg jij als inwoner de kans om mee te werken aan het lokale beleid. De raden volgen het beleid op de voet en doen onderbouwde voorstellen aan het lokaal bestuur.

Wettelijk kader

De gemeenteraad is bevoegd om adviesraden op te richten. Sommige zijn verplicht (Gecoro, sportraad, cultuurraad en jeugdraad), andere zijn facultatief. Het Decreet over het Lokaal Bestuur schetst enkel een kader voor deze adviesraden:

  • ten hoogste twee derde van de leden van een adviesraad mag van hetzelfde geslacht zijn, anders kan de raad niet op rechtsgeldige wijze advies uitbrengen;
  • gemeenteraadsleden en leden van het college van burgemeester en schepenen mogen geen stemgerechtigd lid zijn van de adviesraden.

Maar verder heeft de gemeenteraad veel vrijheid om extra bepalingen (bv. over de samenstelling of de werking) op te nemen bij de oprichting van de raden. De adviesraden die de gemeenteraad opricht, hebben een louter adviserende taak. Zij kunnen nooit beslissen over het voor advies voorgelegde probleem.

Bouw zelf mee aan Zandhoven

Heb jij een hart voor Zandhoven en wil je niet aan de zijlijn staan maar actief helpen om van de gemeente een nog betere plek te maken om te wonen, te leven en te werken? Pas jij in het plaatje van een van deze raden? Als deskundige, als lid van een vereniging of als erg geïnteresseerde burger? Stel je dan zeker kandidaat en bouw zelf mee aan het Zandhoven van de toekomst!

Cultuurraad

Het zal je niet verbazen dat de core business van de cultuurraad ‘cultuur’ is… Leden van de cultuurraad zetelen in dit orgaan omwille van hun deskundigheid en ervaring in een of meerdere cultuursectoren.

De cultuurraad geeft advies over het cultuurbeleid. Dat kunnen bedenkingen zijn bij wat er al is, maar ook voorstellen voor een te voeren beleid. Ze fungeert als spreekbuis voor het hele culturele veld (producenten, gebruikers, verenigingen). Dat betekent lacunes opsporen, de noden en behoeften van het veld kenbaar maken en de gemaakte keuzes terugkoppelen aan de sector.

In sommige gevallen neemt de cultuurraad zelf initiatief onder begeleiding van de dienst Cultuur en treedt op als organisator of coördinator van een cultureel project.

Begeleid door
Stefanie Van Egdom: 03 410 16 43, stefanie.vanegdom@zandhoven.be

Sportraad

In Zandhoven zijn er veel sportteams actief. Zowel op hoog competitieniveau als recreatief. Veel inwoners zijn dan ook lid van een sportvereniging.

De sportraad bekommert zich om de belangen van de sport en van de sportverenigingen. Ze adviseert het beleid over de voorbereiding en de uitvoering van het gemeentelijke sportbeleid. De raad kan op eigen initiatief dossiers aankaarten, of een advies formuleren op vraag van het bestuur.

De sportraad werkt nauw samen met de dienst Sport. Samen organiseren ze heel wat sportactiviteiten in onze gemeente.

Begeleid door
Christel Goormans: 03 410 16 65, sport@zandhoven.be

Seniorenraad

Wist je dat 21 % van onze inwoners ouder is dan 65? Tel daar nog eens de senioren tussen 55 en 65 bij en je weet meteen dat deze groep erg belangrijk is in Zandhoven!

De seniorenraad vertegenwoordigt deze ouderen in het lokale beleid en geeft hen een stem. Wat ervaren ze als knelpunten in onze gemeente? Dat kan gaan over een fysieke hindernis, bv. voor minder mobiele personen, maar evengoed over een communicatieprobleem, bv. door de digitale kloof. De raad kaart problemen aan en denkt actief na over oplossingen. Zo ontstaat een mooie interactie met het bestuur.

De Sociale dienst (Welzijn) ondersteunt de seniorenraad en samen organiseren ze bv. de jaarlijkse seniorennamiddag.

Begeleid door
Ellen De Vos: 03 410 16 46, ellen.devos@zandhoven.be

Milieu- en klimaatraad

Milieu en klimaat. Twee thema’s die we niet kunnen wegdenken uit de actualiteit. En dus gaan ook wij hiermee aan de slag! De oude milieuraad wordt omgedoopt tot een milieu- en klimaatraad en in een nieuw jasje gestoken.

De milieu- en klimaatraad beoogt het behoud, de verbetering en het herstel van het milieu, het landschap en de natuur in onze gemeente. Ze geeft advies over het gemeentelijke milieu- en klimaatbeleid. De raad heeft ook een bijzondere dubbele verantwoordelijkheid: informeren en sensibiliseren. Tot slot zorgt de raad voor een optimale samenwerking tussen iedereen die ijvert voor het milieu en het klimaat.

Het secretariaat van de milieu- en klimaatraad gebeurt door de dienst Milieu. Samen kunnen ze initiatieven ontwikkelen en activiteiten op poten zetten.

Begeleid door
Sarah Moeyersoons: 03 410 16 39, milieu@zandhoven.be

Gecoro

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (kortweg Gecoro) is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen met als doel de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid.

De commissie adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige verordeningen en bezwaarschriften. Ten slotte kan de Gecoro advies geven over vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke ordening.

De leden van de Gecoro zijn enerzijds deskundigen in ruimtelijke ordening en anderzijds vertegenwoordigers van de voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente. De stedenbouwkundig ambtenaar van de gemeente is secretaris van de commissie.

Begeleid door
Gitte Hertogs: 03 410 16 38, ro@zandhoven.be

Jeugdraad

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het bestuur en omgekeerd. Jonge mensen die zich bekommeren om wat het bestuur wel of niet beslist voor kinderen en jongeren.

De jeugdraad geeft advies, op vraag van het bestuur of uit eigen beweging, over alles wat jongeren of het jeugdwerk aanbelangt. Het kan gaan over subsidies en reglementen maar ook over fuifruimte, skate-infrastructuur, speelbossen, jeugdhuizen of fietspaden, plakzuilen en aanplakborden.

Samen met de dienst Jeugd werk je aan het jeugdbeleid en organiseer je soms zelf eens een activiteit!

Begeleid door
Christel Goormans: 03 410 16 65, sport@zandhoven.be

Bibliotheekraad

De bibliotheekraad is officieel het beheersorgaan van de bibliotheek. In de bibliotheekraad wordt advies gegeven aan het beleid over de beleidsdoelstellingen van de bib, de invulling van de taken, het reglement, … De leden verliezen daarbij de belangen van de gebruikers van de bibliotheek nooit uit het oog.

In overleg met de bibliothecaris werkt de raad activiteiten uit waar de leden soms ook zelf een handje komen toesteken.

De leden van de bibliotheekraad zijn enkel ‘lezers’. Ben jij een trouwe lezer in onze bib en wil je graag mee nadenken over de bibliotheek van morgen? Stel je dan kandidaat voor de bibliotheekraad.

Begeleid door
Jan Van Dyck: 03 484 54 45, bibliotheek@zandhoven.be

Kandidaten

Wil jij graag meewerken rond een van deze thema’s? Als deskundige, lid van een vereniging of als geëngageerde inwoner? Stel je dan kandidaat als lid van een van onze adviesraden. Je kunt hiervoor het online formulier gebruiken.

Ben je op zoek naar meer info over een bepaalde raad? Neem dan even contact op met de medewerker die bij de raad vermeld staat als begeleider.