Gepubliceerd op 29/04/2019

Gewestelijk RUP omgeving vliegveld Malle

Bij besluit van 15 maart 2019  heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk  ruimtelijke uitvoeringsplan “Omgeving Vliegveld Malle” voorlopig vastgesteld.

Het plangebied strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Beerse, Lille, Malle, Vorselaar, Zandhoven en Zoersel. Voor Zandhoven betreft het RUP het plangebied ten noorden van de E34, omgeving rond de Kruisdreef. Met het RUP wil Vlaanderen een afbakening maken van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur en een herbestemming geven aan het militair domein Malle, vliegveld.

Het plan – MER ‘voormalig militair domein Oostmalle’, horende bij het GRUP ‘Omgeving Vliegveld Malle’ werd door de dienst Milieueffectenrapportagebeheer van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie op 10 augustus 2015 goedgekeurd.

Inzage

Dit ruimtelijk uitvoeringsplan ligt van 30 april 2019 tot 28 juni 2019 ter inzage

  • bij de dienst Ruimtelijke ordening in het gemeentehuis van Zandhoven, Liersebaan 12
  • op de website van de gemeente Zandhoven
  • bij het Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
  • online op www.omgevingvlaanderen.be onder de rubriek ‘lopende inspraakprocedures en openbare onderzoeken  rond gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen’.

Opmerkingen en bezwaren

Als je bij het plan opmerkingen of bezwaren wilt formuleren, moet je dat schriftelijk per beveiligde zending doen, uiterlijk op 28 juni 2019. Dat kan:

  • schriftelijk naar Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en omgevingsprojecten: Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II – laan 20 bus 7, 1000 Brussel
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de gemeente Zandhoven, dienst Ruimtelijke ordening: Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven
  • online via www.omgevingvlaanderen.be

Je kunt enkel bezwaren en opmerkingen geven op de gebieden die opgenomen zijn in het ontwerpplan. Opmerkingen over gronden die niet in het ontwerpplan zijn opgenomen zijn onontvankelijk en zullen derhalve niet behandeld worden in de verdere procedure.

Infomarkt

Op 16 mei 2019 is er doorlopend van 17 tot 20 uur een infomarkt over het GRUP in zaal Kelder van het Jeugdcomplex, Lierselei 19 in Oostmalle. Iedereen is welkom. Inschrijven is niet verplicht.

Documenten