Gepubliceerd op 21/02/2017

Gewestelijk RUP Vallei van de Tappelbeek

Op 23 december 2016 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp gewestelijk  ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP) “Vallei van de Tappelbeek” voorlopig vastgesteld. Het plangebied strekt zich uit over het grondgebied van de gemeenten Ranst en Zandhoven.

Voor Zandhoven gaat het om het gebied ingesloten door het Albertkanaal, de Tappelbeek en de N14. Met het GRUP wil Vlaanderen de vallei van de Tappelbeek ‘openruimtebestemmingen’ geven in het kader van de afbakening van de natuurlijke en agrarische structuren in Vlaanderen. Het plan komt er als gevolg van een eerdere beslissing van de Vlaamse Regering over het Economisch Netwerk Albertkanaal. Toen werd beslist om het bedrijventerrein Broechem-Ranst niet te ontwikkelen, maar te herbestemmen in functie van het behoud van de open ruimte.

Volgens de dienst Milieueffectenrapportage is er geen Plan-MER nodig. Je kunt het GRUP nog tot 21 april inkijken bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis, via www.ruimtelijkeordening.be of onderaan deze pagina.

Wie bezwaren heeft bij het plan of opmerkingen moet deze ten laatste op 21 april 2017 schriftelijk bezorgen aan de Vlaamse Overheid, departement Ruimte Vlaanderen, Afdeling juridische en beleidsontwikkeling: Koning Albert II laan 19 bus 12 – 1210 Brussel. Je mag ze ook tegen ontvangstbewijs afgeven bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.

Documenten