Gepubliceerd op 17/09/2018

Gouverneur heft captatieverbod op

Op 13 september adviseerde de Vlaamse Droogtecommissie om het algemeen captatieverbod op de onbevaarbare waterlopen in alle provincies op te heffen, (behoudens uitzonderingen omwille van de aanwezigheid van blauwalgen of het borgen van de drinkwaterproductie). Gouverneur Cathy Berx volgt dit advies en heft het eerder ingevoerde captatieverbod voor de onbevaarbare waterlopen in de provincie Antwerpen op. Het captatieverbod en verbod op zachte recreatie door de aanwezigheid van blauwalgen in drie Antwerpse kanalen, blijft wel nog steeds van kracht.

Algemene droogtetoestand blijft op niveau oranje (alarm)

De algemene droogtetoestand blijft op het niveau “alarm” (oranje) en dit om volgende redenen:

  • De peilen en debieten van vele rivieren en beken en de grondwaterniveaus blijven zeer laag. Op de bevaarbare waterlopen zijn de debieten op heel wat plaatsen historisch bijzonder laag voor de tijd van het jaar.
  • Nooit eerder was het neerslagtekort in Vlaanderen zo groot voor de tijd van het jaar. Het is het grootste tekort dat ooit werd gemeten en overtreft dat van de historische hittezomer van 1976.
  • In de provincies Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, en Limburg is er nog steeds onvoldoende regen gevallen om de grote neerslagtekorten van de voorbije maanden weg te werken.
  • Ook voor de komende dagen worden er geen grote hoeveelheden neerslag voorspeld.

Nieuw politiebesluit opheffing captatieverbod onbevaarbare waterlopen

Niettemin heeft gouverneur Cathy Berx, na advies van de Vlaamse Droogtecommissie, beslist om het captatieverbod onbevaarbare waterlopen (politiebesluit dd. 17/08/2018) op te heffen.

Het politiebesluit van 23/08/2018 m.b.t. het verbod op zachte recreatie en het captatieverbod door de aanwezigheid van blauwalgen op drie Antwerpse kanalen blijft van kracht tot alle metingen negatief zijn en er geen toxische stoffen meer worden aangetroffen in het water.

Water capteer en gebruik je met mate, gezond verstand en oog voor het algemeen belang!

Gouverneur Cathy Berx: “Bij deze roep ik iedereen op om blijvend spaarzaam om te springen met water en in het algemeen belang mee zorg te dragen voor de kwantiteit en de kwaliteit van de waterlopen. Water is en blijft een kostbaar goed en onze waterlopen blijven kwetsbaar. De toestand is wel voldoende gestabiliseerd waardoor een strafrechtelijk verbod niet langer proportioneel is. Vanzelfsprekend mag het opheffen van het captatieverbod er niet toe leiden dat iedereen op grote schaal en tegelijk water begint te capteren. Dit kan mogelijk leiden tot een dermate grote, nieuwe verslechtering van de kwantiteit en kwaliteit van de water in de waterlopen dat een nieuw verbod noodzakelijk wordt. Stel daarom het aanvullen van voorraden uit tot de waterlopen volledig hersteld zijn. Wij zullen u hierover te gepasten tijde informeren.

Tot slot dank ik alle betrokkenen en stakeholders voor de behoorlijke goede naleving van de besluiten én voor de inspanningen van eenieder om zo rationeel mogelijk met water om te springen. Uit de omstandigheid dat de waterlopen nog steeds onvoldoende hersteld zijn, blijkt dat alle maatregelen en uw inspanningen absoluut noodzakelijk waren.”

Een volledig overzicht van de politiebesluiten die momenteel nog van kracht zijn in onze provincie naar aanleiding van de droogte, kan u nalezen op de webstek van gouverneur Cathy Berx: www.cathyberx.be

Documenten