Gepubliceerd op 09/10/2012

Onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP ‘Zonevreemde terreinen’ te Zandhoven

Op 08.10.2012 besliste het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Dienst Milieueffectrapportagebeheer over het onderzoek tot milieueffectrapportage dat gebeurde voor het RUP ‘Zonevreemde terreinen’ te Zandhoven. Het besluit stelde: ‘Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is’.

De dienst Milieueffectrapportagebeheer zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het publiek raadpleegbaar zijn. Je kan ze online raadplegen via volgende links:

Je kan de screeningsnota en de beslissing uitreraard ook inkijken in het gemeentehuis bij de dienst Ruimtelijke Ordening.