Gepubliceerd op 25/09/2014

Openbaar onderzoek van het ontwerp van actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen

In uitvoering van het Decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen, heeft de OVAM samen met alle stakeholders een preventieprogramma opgesteld met als titel actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020.

Dit actieplan vormt het nieuwe kader voor de overheid en de sectoren om samen het duurzame beheer van biomassa(rest)stromen in Vlaanderen te implementeren. Het actieplan benadert de belangrijkste biomassa(rest)stromen vanuit een kringloopperspectief. Het doel: kringlopen sluiten en biomassa(rest)stromen zo lang mogelijk in de productie- en gebruiksketen houden. Daarom worden er per kringloop doelstellingen en actieprogramma’s geformuleerd voor:

  • Preventie: het eerste doel is de preventie van biomassa(rest)stromen door een duurzaam en efficiënt gebruik van biomassa.
  • Selectief inzamelen: door een doorgedreven selectieve inzameling van beschikbare en mobiliseerbare biomassa(rest)stromen waarvoor een nuttig gebruik gewenst is, vergroot de kans dat men die reststromen optimaal kan inzetten in een kringloop en de materialenhiërarchie en het cascadeprincipe geïmplementeerd kunnen worden.
  • Materiaalrecyclage: door de technologie te optimaliseren kunnen meer biomassa(rest)stromen langer in de productieketen blijven en kunnen we kringlopen sluiten. Verder worden beleidsinitiatieven genomen die de kwaliteit en de afzet van de recyclaten kunnen waarborgen.
  • Energie: biomassa(rest)stromen kunnen ingezet worden voor energietoepassingen. De combinatie met de productie van een of meerdere kwaliteitsvolle producten krijgt daarbij de voorkeur, zoals bij vergisting. Louter terugwinning van energie via verbranding is de laatste stap. Daarbij worden de nodige duurzaamheidscriteria gerespecteerd.

Alle betrokken sectororganisaties, overheden, VVSG/Interafval, onderzoeksinstellingen,… hebben actief meegewerkt aan deze ontwerp plantekst. Dit actieplan is opgebouwd in functie van drie materiaalkringlopen (met bijhorende actieprogramma's):

  1. De kringloop van organisch-biologische reststromen uit keten landbouw, voeding tot consument
  2. De kringloop van reststromen van groenbeheer en open ruimte
  3. De kringloop van houtreststromen van industrie en huishoudens.

Opmerkingen of suggesties kunnen schriftelijk ter kennis gebracht worden aan de OVAM – dienst Ketenbeheer en lokale besturen, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen of gemaild worden naar abraekev@ovam.be.

Klik hier voor het ontwerp van het Actieplan Duurzaam beheer van biomassa(rest)stromen 2015-2020.