Gepubliceerd op 19/04/2019

Publieke inspraak over het plan-MER voor de Stroomgebied-beheerplannen 2022-2027 (PL0259)

Uiterlijk op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen voor Schelde en Maas zullen maatregelen en acties bevatten die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dat plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kunt vanaf 19 april 2019 tot en met 18 juni 2019 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kunt de milieueffecten aangeven die volgens jou moeten worden onderzocht en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kun je voorstellen formuleren voor locatie- of inrichtingsalternatieven.

De nota kun je downloaden via de website voor openbare onderzoeken van de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en via www.mervlaanderen.be (PL0259). Je kunt de nota ook inkijken in het gemeentehuis en bij het Team Milieueffectrapportage in Brussel.

Tot en met 18 juni 2019 kan het publiek opmerkingen indienen:

  • via brief gericht aan het Departement Omgeving, Dienst Mer, Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259), Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • via e-mail aan de dienst Mer naar mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 (PL0259)’ in de titel);
  • via de gemeente.

Meer informatie over milieueffectrapportage: www.mervlaanderen.be of 1700 (gratis nummer).