Gepubliceerd op 14/08/2018

Publieke inspraak over het plan-MER voor het programma Programmatische Aanpak Stikstof

De Programmatische Aanpak Stikstof (het PAS-programma) heeft als algemeen doel bij te dragen tot de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen van de Speciale Beschermingszones in Vlaanderen, door een (verdere) daling te realiseren van de stikstofdepositie in de Speciale Beschermingszones.

Om de mogelijke effecten van dat programma op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een plan-milieueffectrapportage opgestart. Je kunt van 16 augustus tot en met 16 oktober 2018 de kennisgevingsnota inkijken en opmerkingen geven. Je kunt de milieueffecten aangeven die volgens jou onderzocht moeten worden en de manier waarop dat het best kan gebeuren. Bovendien kun je voorstellen formuleren voor alternatieven.

Opmerkingen kunnen schriftelijk bezorgd worden:

  • per brief: Departement Omgeving, Dienst Mer, ‘PAS’, Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel;
  • per e-mail: mer@vlaanderen.be (met de vermelding ‘Publieke inspraak plan-MER ‘PAS’ in de titel);
  • via de dienst Omgeving van de gemeente Zandhoven: Liersebaan 12, 2240 Zandhoven.

Je vindt de kennisgevingsnota onderaan bij ‘Documenten’. Meer informatie over de kennisgevingsnota en de inspraakprocedure vind je op de website van LNE.

Alle opmerkingen moeten uiterlijk op 16 oktober 2018 bezorgd zijn aan de betrokken diensten.

Documenten