Gepubliceerd op 09/12/2016

RUP Gemengd Bedrijventerrein Massenhoven

De gemeente heeft een nieuw ontwerp klaar voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) Gemengd Bedrijventerrein Massenhoven. Dit ontwerp werd op 13 oktober door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. In gemeenteraad van 17 november werd nog een aanvulling gemaakt bij de beslissing van 13 oktober.

Het RUP is nodig om het bestaande bedrijventerrein in Massenhoven te reorganiseren. Het terrein staat op het gewestplan ingekleurd als industriegebied voor milieubelastende industrieën. Maar omdat het zo dicht bij de dorpskern ligt, zou het beter zijn om de bestemming te wijzigen naar een zone voor ambachtelijke en KMO-bedrijven. Tegelijk voorzien we een uitbreiding naar het oosten voor industrie. Daar kunnen bestaande zonevreemde bedrijven in Zandhoven dankzij dit RUP een nieuwe locatie vinden.

Je kan het RUP inkijken van 9 december 2016 tot en met 6 februari bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis van Zandhoven. Heb je opmerkingen of bezwaren tegen het plan, dan moet je deze schriftelijke formuleren. Je hebt hiervoor tijd tot 6 februari 2017 om 12 uur. Verstuur je bezwaarschrift naar de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO, Liersebaan 12 – 2240 Zandhoven) of geef ze af tegen ontvangstbewijs bij de dienst Ruimtelijke Ordening.

De gemeente organiseert een infovergadering in de parochiezaal van Massenhoven op dinsdag 13 december om 19.30 uur. Vooraf inschrijven is verplicht en kan bij de dienst Onthaal via onthaal@zandhoven.be of 03-410 16 20.

 Vrijstelling plan-MER

De dienst Milieueffectenrapportagebeheer van het Vlaamse Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) besliste op 11 maart dat er voor het RUP Gemengd Bedrijventerrein Massenhoven geen opmaak van een plan-MER nodig is. Het ontwerp geeft geen aanleiding tot aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu. Op de website van de MER-Vlaanderen kun je de screeningsnota en de beslissing nalezen. Beide documenten liggen ook ter inzage bij de dienst Ruimtelijke Ordening in het gemeentehuis.

Documenten