Gepubliceerd op 14/12/2021

Ter inzagelegging: kennisgeving plan-MER ‘sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II’

De burgemeester brengt ter algemene kennis van het publiek dat bovenvermelde documenten ter inzage liggen voor de bevolking van 15 december 2021 tot en met 12 februari 2022.

Om mogelijke effecten van sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, wordt een procedure voor een planmilieueffectrapportage
(plan-MER) opgestart. Het plan dat onderzocht wordt, bevat de huidige sectorale geluids- en slagschaduwvoorwaarden voor windturbines en de voorwaarden voor veiligheid.

U kan de documenten raadplegen

Opmerkingen kunnen bezorgd worden:

  • Online via een digitaal inspraakformulier
  • Persoonlijk via afgifte of via een brief gericht aan:
    Departement Omgeving
    Team Mer, Plan-MER sectorale voorwaarden windturbines (PL277)
    Koning Albert II-laan 20 bus 8
    1000 Brussel

De opmerkingen kunnen uiterlijk op 12 februari 2022 bezorgd worden.

Kennisgeving plan-MER 'sectorale voorwaarden voor windturbines Vlarem II'