Gepubliceerd op 12/08/2020

Update 12 augustus – persconferentie gouverneur Berx

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen of aanpassingen, of verdere verduidelijkingen van de maatregelen zoals opgenomen in de nieuwe politieverordening die vanaf nu van kracht is:

 

 • De politieverordening en dus alle maatregelen gelden vanaf nu voor de gehele provincie Antwerpen.
 • De bepalingen van dit besluit moeten samen worden gelezen met het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen, evenals, met de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen, zoals ze zijn opgemaakt en/of aangepast om het hoogst mogelijke niveau aan veiligheid te garanderen. Deze protocollen zijn terug te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen/ en sectorgidscultuur.be. De
  draaiboeken die verplicht worden opgesteld door de individuele organisator of inrichting liggen ter inzage. Elke inrichting informeert elke deelnemer aan een georganiseerde activiteit waarvoor een protocol geldt over de voorschriften en verplichtingen waaraan hij zich steeds moet houden, en staat in voor de naleving ervan.
 • In de provincie geldt een nachtklok in die zin dat het openbaar sociaal leven stopt tussen 01.30u en 05.00u. Iedereen moet thuis zijn tussen 01.30u en 05.00u, tenzij voor essentiële verplaatsingen, niet-uitstelbare verplaatsingen om dringende medische redenen, verplaatsingen van of naar het werk en bij vertrek naar of terugkeer uit vakantie,… Cafés, restaurants, feestzalen, speelhallen en prostitutie sluiten om 01.00u.
 • Voor wat betreft het de mondneusmaskers, moet iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar steeds een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof bij zich hebben in de openbare ruimte van het gehele grondgebied
  van de provincie Antwerpen. Iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar is verplicht om een masker dat de mond en de neus bedekt of elk ander alternatief in stof te dragen in de openbare ruimte evenals in private plaatsen die toegankelijk zijn voor het publiek. Deze verplichting geldt niet op plaatsen en/of momenten waarop het risico op overdracht van het virus zo goed als uitgesloten is gelet op de kortstondigheid en toevalligheid van het kruisen of passeren van personen. Deze verplichting geldt evenmin tijdens het nuttigen van eten en/of drinken. Wanneer het dragen van een mondmasker of elk alternatief in stof niet mogelijk is om medische redenen, draagt men een gelaatsscherm.
 • Voor wat betreft inrichtingen die behoren tot de horecasector, geldt dat vanaf nu het gezelschap aan een tafel kan bestaan uit de personen die behoren tot eenzelfde huishouden en de maximum 5 vaste contacten van het huishouden, met een absoluut maximum van 10 personen per tafel. Correcte individuele registratie is nog steeds verplicht en mede de verantwoordelijkheid van de horeca-uitbater. Om contactonderzoek mogelijk te maken moeten volgende, correcte gegevens gedurende vier weken worden  bijgehouden: volledige naam, contactgegevens, tafelnummer en het uur van aankomst en vertrek.
  Bovendien hangt vanaf nu aan elke inrichting die behoort tot de horecasector een duidelijk document uit met alle informatie over de veiligheidsvoorschriften. De uitbater garandeert de correcte naleving ervan, en hij/zij informeert de klanten over de voorschriften en verplichtingen waaraan zij zich moeten houden. Ook voor die naleving staat de uitbater in, en waakt hij erover dat de klanten de horecameubels niet verplaatsen.
  Elke uitbater van een inrichting die behoort tot de horecasector ziet toe op het niettewerkstellen van medewerkers in verplichte thuisisolatie of quarantaine en dit voor de duurtijd van de verplichte thuisisolatie of quarantaine. Ook stelt hij geen
  personen tewerk die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten. Ook voor de uitbater zelf gelden deze regels: hij werkt zelf niet in zijn zaak wanneer hij zich moet houden aan thuisisolatie of quarantaine, hij werkt
  niet in zijn zaak wanneer hij duidelijke symptomen vertoont van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.
 • Ook voor andere inrichtingen (vermeld in art. 6 bis van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020) zoals wellnescentra, gemeenschappelijke sportlessen, zwembaden, casino’s en speelautomatenhallen, feest –en recreatiezalen is correcte individuele
  registratie verplicht. Dat betekent dat deze inrichtingen volgende, correcte gegevens gedurende vier weken bijhouden: volledige naam, contactgegevens, uur van aankomst en vertrek.
 • Telethuiswerk is nog steeds de regel behalve wanneer dit, gelet op de aard van de activiteit en functie van medewerkers onevenredig moeilijk of onwenselijk is. Aangevuld is nu dat de werkgever geen personen tewerkstelt die duidelijk symptomen vertonen van een luchtweginfectie zoals koorts of hoesten.
 • Voor wat betreft het luik sport, gelden voor de sporten in georganiseerd verband vanaf nu de bepalingen uit de door de bevoegde minister goedgekeurde sectorale protocollen. Voor sporten in niet-georganiseerd verband, waar douches en
  kleedkamers in de sportfaciliteiten zijn gesloten, geldt nog steeds:
  – Sporten is toegestaan in groepen van maximaal 10, steeds dezelfde personen.
  – Enkel contactloos sporten is toegestaan.
  – Ongeacht de leeftijd, is indoor sporten toegestaan voor telkens slechts 1 groep van maximum 10 personen per goed geventileerde,
  zichtbaar afgescheiden ruimte van minstens 100m2.
  Deze bepaling geldt niet voor zwembaden.
 • Alle publieksevenementen, andere dan professioneel georganiseerde publieksevenementen waarvoor een goedgekeurd sectorprotocol
  (sectorgidscultuur.be) geldt en/of publieksevenementen die volgens de gemeentelijke veiligheidscel kennelijk en aantoonbaar aan dezelfde voorwaarden beantwoorden, zijn verboden.                                                                                                                                                    Ook alle gezeten recepties en banketten toegankelijk voor het publiek, voorzien in art. 11, §4 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken en latere wijzigingen worden beschouwd als recepties en banketten met privékarakter, zoals bepaald in 11, §1 van voormeld besluit en zijn bijgevolg slechts toegestaan voor maximum 10 personen, kinderen jonger dan 12 jaar niet meegeteld. Staande recepties en feesten zijn verboden.