Gepubliceerd op 18/05/2021

Wij zoeken 2 nieuwe collega’s!

Technisch assistent mecanicien

 • Voert zelfstandige onderhouds- en herstellingswerken uit aan het rollend materieel en machines.
 • Installeert en onderhoudt machines, installaties en apparatuur.
 • Adviseert en begeleidt verbeterprocessen in het kader van ontwikkeling en onderhoud van het aanwezige apparatuur.
 • Vervangt of herstelt defecte onderdelen.
 • Voert controle uit van goede en normale werking na herstelling of onderhoud.
 • Geeft aan welke aankopen nodig zijn om herstellingswerken uit te voeren.
 • Voert controles uit bij mechanische handwerktuigen en het rollend materieel.
 • Zorgt voor het jaarlijks nazicht van zowel voertuigen als machines en arbeidsmiddelen in functie van keuring of wettelijke controles.
 • Biedt technische ondersteuning bij de aankoop van wagens en machines.

Administratief medewerker ruimtelijke ordening

 • Is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige administratieve voorbereiding en uitwerking van alle dossiers inzake ruimtelijke ordening.
 • Zorgt voor een volledige administratieve afhandeling van omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige atttesten en planologische attesten.
 • Voert de nodige openbare onderzoeken op het vlak van ruimtelijke ordening.
  Behandelt de aanvragen tot het bekomen van stedenbouwkundige inlichtingen.
 • Voert de administratieve procedure voor het opstellen en wijzigen van rooilijn- en onteigeningsplannen, ruimtelijk uitvoeringsplannen en beleidsplannen.
 • Geeft bouwovertredingen in in het vergunningenregister.
 • Maakt de gemeenteraad- en schepencollegebeslissingen op met betrekking tot de dienst Ruimtelijke Ordening.
 • Verstrekt op een correcte en aangename manier informatie over de aangelegenheden die de dienst behandelt (zowel mondeling aan de balie, schriftelijk als telefonisch).
 • Onderhoudt goede contacten met adviserende en toeziende overheden, met notarissen en andere instanties.
 • Overlegt met andere gemeentelijke diensten, voornamelijk met de milieudienst, de politiediensten en de dienst Openbare Werken en technische dienst.
 • Verricht alle werkzaamheden die passen in het doel van de dienst en neemt alle taken over van collega-medewerkers die (tijdelijk) afwezig zijn.
 • Houdt het archief en het klassement ordelijk bij.
 • Voert allerhande occasionele en dringende werkzaamheden uit van andere diensten.
 • Is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij de dienst Ruimtelijke Ordening.