Klimaatactieplan

Burgemeestersconvenant

Het Burgemeestersconvenant werd in 2008 in Europa gelanceerd met de ambitie om lokale besturen samen te brengen die zich vrijwillig engageren om de klimaat- en energiedoelstellingen van de Europese Unie te behalen en zelfs te overtreffen. Intussen is het uitgegroeid tot een globaal initiatief.

Onze burgemeester ondertekende, gemachtigd door de gemeenteraad, met veel enthousiasme het burgemeestersconvenant 2030. Door het convenant te ondertekenen, verbindt een lokaal bestuur zich om

 • de lokale CO2-uitstoot met minstens 40% te reduceren tegen 2030 t.o.v. 2011,
 • de lokale veerkracht ten opzichte van de gevolgen van klimaatverandering te verhogen
 • de toegang tot veilige, duurzame en betaalbare, zekere en schone energie te verbeteren.

Om dat engagement te concretiseren naar daadwerkelijke acties en projecten, moeten we binnen de twee jaar een Actieplan voor Duurzame Energie en Klimaat opmaken met de voornaamste acties die we willen uitvoeren.

Link: https://www.burgemeestersconvenant.eu/nl/

Ondertekend burgemeestersconvenant

Klimaatpact

Naast het vrijwillige engagement van de gemeente voor het burgemeestersconvenant, moet ook het Vlaams energie- en klimaatbeleid waargemaakt worden. Vlaanderen en de lokale besturen slaan daarom sinds 2021 de handen in elkaar aan de hand van een Lokaal Energie- en Klimaatpact. De gemeente krijgt een subsidie in ruil voor het behalen van een aantal concrete doelstellingen:

Het lokaal bestuur engageert zich binnen het Klimaatpact om

 • Het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken;
 • Een gemiddelde jaarlijkse primaire energiebesparing van minstens 3% te realiseren in hun eigen gebouwen (inclusief technische infrastructuur, exclusief onroerend erfgoed)
 • Een CO2-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur van -55% te behalen tegen 2030 ten opzichte van 2015.
 • Tegen ten laatste 2030 de openbare verlichting te verLEDden
 • Het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffing op hernieuwbare energie-installaties in te voeren en bestaande, zoals de heffing op pylonen van windmolens, af te bouwen tegen ten laatste 2025
 • Geen nieuwe principiële schepencollege- of gemeenteraadsbeslissing meer te nemen m.bt. lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA
 • Lokale warmte- en sloopbeleidsplannen op te maken
 • Burgers, bedrijven en verenigingen te stimuleren om samen met het lokaal bestuur de concrete en zichtbare streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te behalen.

Goedkeuring lokaal energie- en klimaatpact 2022

Klimaatactieplan

Om al deze doelstellingen van het burgemeestersconvenant en het klimaatpact te behalen, moeten we concreet in actie schieten. Op 24 november 2022 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk Energie en Klimaatactieplan goed. In dat plan vind je alle concrete acties die de gemeente komende jaren zal ondernemen om onze doelstellingen voor het klimaatpact en het burgemeestersconvenant 2030 te behalen.

Hoe volgen we onze inspanningen precies op?

 • De voortgang voor het burgemeestersconvenant wordt 2-jaarlijks opgevolgd. De gemeente moet hiervoor een voortgangsrapport indienen bij het secretariaat van het convenant. Om de 4 jaar wordt een nieuwe uitstootinventaris gemaakt om te zien of de totale uitstoot op het grondgebied gunstig evolueert.
 • De voortgang voor het klimaatpact wordt opgevolgd via het Pactportaal. De gemeente registreert haar initiatieven rond ontharding, aanplanting van bomen en hagen en natuurgroen via het Groenblauwpeil.

Link: https://www.lokaalklimaatpact.be/gemeente.html

Link: https://groenblauwpeil.be/

Klimaatactieplan