Wonen

Duurtijd opvang

Vraag:

Hoe lang zullen Oekraïense vluchtelingen moeten verblijven bij burgers?

Antwoord:

Het is moeilijk in te schatten hoe lang deze noodopvang zal duren. De bedoeling is om de eerste nood te laten lopen via deze crisisopvang en mensen daarna een permanente verblijfplaats te geven. Er wordt werk gemaakt van toeleiding naar de gewone woningmarkt.

 

Gezinssamenstelling

Vraag:

Zijn de opgenomen vluchtelingen te beschouwen als personen ten laste voor mij?

Antwoord: 

Enkel uw kinderen, ascendenten en zijverwanten tot en met de tweede graad en personen van wie u als kind volledig of hoofzakelijk ten laste bent geweest, kunnen personen ten laste zijn van u.

De opvang van Oekraïense vluchtelingen in uw woning, mag alleszins ook geen impact hebben op uw inkomsten.

 

Huurovereenkomst

Vraag:

Kan ik een huurovereenkomst afsluiten indien ik aan Oekraïense vluchtelingen huisvesting aanbied?

Antwoord:

De Vlaamse regering keurde enkele afwijkingen goed op het woninghuurdecreet om er voor te zorgen dat kortdurende huurovereenkomsten mogelijk zijn. Dit betekent dat een huurovereenkomst kan afgesloten worden van 3 maanden die op korte termijn kan worden opgezegd. Voorbeelden van huurovereenkomsten en huurvergoedingen zijn terug te vinden via de website van Wonen Vlaanderen van de Vlaamse Overheid via volgende link https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/u-stelt-een-zelfstandige-woning-een-kamer-ter-beschikking .

 

Inkomsten huisvesting

Vraag:

Is de vergoeding die ik als opvanggezin ontvang voor het dekken van de meerkost van de opvang (water, elektriciteit, eten, …) belastbaar?

Antwoord:

Als u hiervoor enkel een redelijke vergoeding ontvangt die de extra kosten dekt, die voortvloeien uit de opvang, is deze niet belastbaar. Deze vergoeding mag dan wel geen verdoken huurprijs zijn of een vergoeding voor geleverde diensten zijn (bv. koken van maaltijden)

Indien u opteert voor de verhuur van uw woning of een deel van uw woning, zijn deze inkomsten wel belastbaar.

 

Inschrijving rijksregister

Vraag:

Hoe gaan Oekraïense vluchtelingen in het rijksregister ingeschreven worden indien ik als gastgezin hen tijdelijk wil huisvesten?

Antwoord:

In het rijksregister (IT 141) zal tijdelijk een nieuwe huisvestingscode (LOG) 06 ‘tijdelijke bescherming’ worden aangemaakt om een onderscheid te maken tussen de personen die onderdak bieden aan de personen die Oekraïne verlaten hebben omwille van de oorlog en de personen die worden opgevangen. Deze nieuwe LOG 06-code zal actief zijn vanaf 22 maart 2022.

 

Kandidaat-opvanggezinnen

Vraag:

Kan en mag iedereen Oekraïense gezinnen opvangen en huisvesten?

Antwoord:

Aan iedereen die zich wil kandidaat stellen, zal toestemming gevraagd worden om na te gaan of men reeds gekend is bij de politie omwille van feiten die aanleiding geven tot een negatief advies om over te gaan tot huisvesting.

 

Schulden

Vraag:

Kan de inboedel van een gastgezin aangeslagen worden indien de Oekraïense vluchtelingen schulden zouden maken?

Antwoord:

Bij samenwoonst is er niet automatisch vermenging van de schulden: de schulden van het opgevangen gezin en het gastgezin blijven dus apart. Wel is er het probleem van boedelvermenging. Dit betekent dat een deurwaarder beslag kan leggen op alle roerende goederen die zich in de woning van het gastgezin bevinden. De eigenaar van de goederen dient dan te bewijzen dat deze zijn eigendom zijn door middel van bijvoorbeeld aankoopbewijzen. Daarom is het eerder aangeraden om op voorhand een inventaris op te maken en deze te laten registreren.

 

Vergoeding opvang

Vraag:

Kan ik een vergoeding bekomen voor de huisvesting die ik Oekraïense vluchtelingen aanbied?

Antwoord:

Vanuit de overheid zijn hiervoor geen initiatieven in het leven geroepen, maar op volgende website kan u wel typecontracten terugvinden en vrijblijvende richtprijzen om een bijdrage te vragen:

https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/u-stelt-een-zelfstandige-woning-een-kamer-ter-beschikking

Op onze infoavond op 20 april 2022 voor opvanggezinnen, kwam het vrijblijvende voorstel om te werken met onderstaande bedragen (inclusief kosten en lasten) van Wonen Vlaanderen:

Alleenstaande       persoon gezinslast       samenwonende

Zelfstandige woning:        438 euro              591 euro                     292 euro

Kamer:                           219 euro              296 euro                    146 euro

Verzekeringen

Vraag:

Zijn de Oekraïense vluchtelingen die ik opvang in mijn woning mee verzekerd via mijn verzekeringspolissen?

Antwoord:

Het is aangewezen om altijd voor alle zekerheid navraag te doen bij uw verzekeraar, maar via het kabinet van de minister van Economie en Werk kregen we alvast onderstaande informatie:

Woon – en brandverzekering

De woon- en brandverzekering die u voor uw woning of tweede verblijf heeft afgesloten, biedt u de mogelijkheid om, binnen de grenzen van de in het verzekeringscontract voorziene dekking, het hoofd te bieden aan de gevolgen van een schadegeval dat uw woning en de inhoud daarvan treft met inbegrip van die van de personen die er wonen.

Indien u in het kader van uw woonverzekering een diefstaldekking heeft afgesloten, zal de verzekeraar in geval van diefstal van de persoonlijke bezittingen van de ondergebrachte personen, overeenkomstig de contractuele voorwaarden, tussenkomen.

Als de huurder schade veroorzaakt aan het verzekerde gebouw, wordt u eveneens vergoed.

Familiale verzekering

Uw familiale verzekering dekt personen die tijdelijk bij u inwonen als lid van uw huishouden.  Concreet betekent dit, dat als deze persoon schade veroorzaakt aan een derde (iemand die niet tot uw huishouden behoort), uw verzekering de schade dekt.

Motorvoertuigen

Uw aansprakelijkheidsverzekering voor motorvoertuigen dekt elke bestuurder van uw voertuig, zelfs een occasionele bestuurder.  Voordat u hun echter de sleutel van uw voertuig geeft, moet u nagaan dat zij in aanmerking komen om uw voertuig te besturen en dus een rijbewijs hebben.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor auto’s dekt ook alle zwakke gebruikers. Bijgevolg zullen de personen die bij een verkeersongeval (passagier, voetganger) met een motorvoertuig gewond zijn geraakt, schadeloos worden gesteld.

 

Inkomen   

Bankrekening

Vraag:

Kan men een bankrekening openen?

Antwoord:

Men vraagt deze dienst aan via een schriftelijk aanvraagformulier. Meer info via www.febelfin.be of via https://www.febelfin.be/nl/artikel/information-available-ukrainian-about-banking-services-belgium

 

Financiële rechten

Vraag:

Waar hebben vluchtelingen uit Oekraïne recht op met een attest van tijdelijk ontheemde?

Antwoord:

Door ontvangst van het attest van tijdelijk ontheemde kan men het recht openen op gezinsbijslag (groeipakket), een ziekteverzekering, een equivalent leefloon indien men beschikt over onvoldoende middelen om een menswaardig bestaan te leiden, …

Men komt niet in aanmerking voor de zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming aangezien ze niet aan de woonvoorwaarde voldoen (uitgezonderd voor wat betreft minderjarigen). De woonvoorwaarde houdt kort samengevat in dat de aanvrager minstens 10 kalenderjaren, waarvan 5 opeenvolgende kalenderjaren, in Vlaanderen moet wonen.

 

Financiële steun OCMW

Vraag:

Hoe kan men financiële steun krijgen via het OCMW?

Antwoord:

Financiële ondersteuning is enkel mogelijk wanneer het sociaal – en financieel onderzoek kan aantonen dat men behoeftig is en dus niet beschikt over voldoende bestaansmiddelen om een menswaardig bestaan te leiden. Daarnaast moet men ook voldoen aan de overige wettelijke voorwaarden zoals onder andere werkbereid zijn. Indien het sociaal – en financieel onderzoek uitwijst dat de steun toegekend kan worden, zal deze ingaan vanaf de datum van aanvraag van de hulpvraag.  Om een hulpvraag te stellen dient men zich te richten tot het OCMW van de gemeente of stad waarin men feitelijk verblijft.

 

Gezinsbijslag of Groeipakket (vroeger kinderbijslag)

Vraag:

Hoe kan men Groeipakket aanvragen?

Antwoord:

Men kan een aanvraag hiervoor indienen bij één van onderstaande uitbetalers:

Daarnaast kan ook het OCMW van de feitelijke verblijfplaats de aanvraag helpen in orde brengen.

Meer info via  https://www.groeipakket.be/Oekra%C3%AFne

 

Gezondheid

Psychosociale hulp

Vraag:

Kunnen Oekraïense vluchtelingen ergens terecht voor psychologische ondersteuning indien men daar nood aan heeft?

Antwoord:

Er zijn verschillende initiatieven, zelfs in het Oekraïens, ter beschikking. Meer info kan je vinden via volgende organisaties en linken:

 

Ziekenfonds

Vraag:

Kan men aansluiten bij het ziekenfonds?

Antwoord:

Vanaf het moment dat men het attest van ‘tijdelijke bescherming’ heeft, kan men het recht op ziekteverzekering openen. Inschrijven kan op vertoon van het attest tijdelijke bescherming, het bewijs van registratie of een bijlage 15. Men krijgt bij aansluiting ook automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming (VT) wat betekent dat men minder moet betalen voor gezondheidszorg. Ziekenfondsen waar men kan aansluiten zijn:

 

Vrije Tijd en sociaal netwerk

Activiteiten

Vraag:

Gaan er ergens activiteiten door in onze regio voor Oekraïense vluchtelingen?

Antwoord:  

Vanuit ons bestuur willen we zorgen voor netwerking door ontmoetingsmomenten te organiseren. Houd hiervoor zeker onze gemeentelijke communicatiekanalen in de gaten. Daarnaast kan men ook aansluiten bij de Speelbabbel. Dit is ook een gratis activiteit die gericht is op ontmoeting van (groot)ouders en hun (klein)kindjes tussen 0 en 3 jaar en deze gaat iedere dinsdag door van 9.00 tot 11.45 uur (behalve tijdens schoolvakanties). Deze activiteit vindt plaats in de lokalen van buitenschoolse kinderopvang Ferm met als adres Beggard 4 te Zandhoven.

 

Bibliotheek

Vraag:

Zijn er in onze bibliotheek boeken aanwezig in de Oekraïense taal?

Antwoord:  

Onze bibliotheek biedt Oekraïense en Russische e-boeken aan via de e-boekendienst. Om hiervan gebruik te maken dient men zich enkel lid te maken van de bib. Dit lidmaatschap is gratis. Daarnaast dient men voor de e-boeken te beschikken over een computer, een tablet of een GSM. Het adres en de openingsuren van onze bib kan u terugvinden via onze website https://www.zandhoven.be/vrije-tijd/cultuur/bibliotheek/

 

Communicatie

Vraag:

Welke communicatietools zijn beschikbaar?

Antwoord:  

Op de website van VVSG staat er heel wat info rond communicatietools gebundeld. Hier kan je onder meer basispictogrammen terugvinden, de link naar een gratis oefenprogramma Nederlands en linken naar verschillende vertaalapps. https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/communicatie-1

Daarnaast lanceerde het Agentschap voor Integratie & Inburgering een CIT – APP (Crisis Information Translated) die heel wat bruikbare info biedt in het Oekraïens. Deze kan men gratis downloaden. Meer info via https://integratie-inburgering.be/cit.

Fietsen

Vraag:

Kan men ergens betaalbare kinderfietsen bekomen?

Antwoord:  

Dit kan via de Velotheek, een initiatief van de gemeenten Zandhoven, Malle, Schilde, Zoersel, kringwinkel De Cirkel, PC Bethanië, KINA en Selab. De Velotheek werkt als een bibliotheek door kinderfietsen uit te lenen aan een beperkt tarief. Wanneer een kind tijdens deze periode uit de fiets groeit, kan men deze kosteloos komen omruilen voor een passend exemplaar. Ter ondersteuning van Oekraïense vluchtelingen werd een verminderd tarief uitgerold als volgt: waarborg van 20 euro en 10 euro per fiets. Meer info kan u terugvinden via https://opwielekes-velotheek.be/velotheek-malle-schilde-zandhoven-en-zoersel/. Daarnaast is er nu ook de actie #fietsvrij die zowel kinderfietsen als fietsen voor volwassenen inzamelt, deze herstelt indien nodig en dan ter beschikking stelt van vluchtelingen: https://fietsberaad.be/nieuws/tag/fietsvrij/

 

Infosessies nieuwkomers       

Vraag:

Kunnen Oekraïense vluchtelingen ergens informatie krijgen rond hun verblijf in Vlaanderen?

Antwoord:  

Het Agentschap Integratie & Inburgering organiseert digitale infosessies voor nieuwkomers. Men dient zich hiervoor online in te schrijven via het agentschap via volgende link https://www.integratie-inburgering.be/nl/infosessies-oekraiens

 

Kinderopvang

Vraag:

Kunnen kinderen jonger dan 2,5 van Oekraïense vluchtelingen terecht in onze regio voor kinderopvang?

Antwoord:  

Aanvragen voor kinderopvang kan men stellen via het Lokaal Loket Kinderopvang via volgende link: https://kinderopvangvoorkempen.be . U dient hierbij wel rekening te houden met wachtlijsten. Ouders die willen gebruik maken van de inkomensgerelateerde kinderopvang van baby’s en peuters hebben een attest inkomenstarief nodig dat zij kunnen bekomen via een gemachtigd gebruiker die hiervoor is aangeduid in de kinderopvang zelf, het OCMW of het Lokaal Loket Kinderopvang.

Vermiste familieleden

Vraag:

Via welke weg kan men familieleden eventueel terugvinden?

Antwoord: 

Contacteer Rode Kruis-Vlaanderen via 015 44 34 07 of ga naar hun website: www.restoringfamilylinks.be

 

Onderwijs

Buitenlandse diploma’s

Vraag:

Worden Oekraïense diploma’s in België erkend?

Antwoord:

Hiervoor kan men een aanvraag indienen bij NARIC-Vlaanderen. Meer info hierover kan men raadplegen via www.naricvlaanderen.be .

 

Toegang tot onderwijs

Vraag:

Kunnen Oekraïense kinderen en jongeren al toegeleid worden naar scholen?  

Antwoord:

Het is aangewezen voorafgaandelijk contact op te nemen met de school naar keuze. Scholen kunnen rekenen op extra middelen en extra mogelijkheden om deze leerlingen op te vangen. Er zijn daarnaast concrete pedagogische handvatten waar scholen gebruik van kunnen maken.
Er zijn 3 sporen om onderwijs voor deze vluchtelingen te organiseren.
1.    Opvang in de klas (basisonderwijs en buitengewoon onderwijs). Daar streven deze leerlingen samen met andere leerlingen de Vlaamse leerdoelen na.
2.    Opvang in aparte (OK)AN-klassen (basis- en secundair onderwijs), waar vooral wordt ingezet op taalverwerving Nederlands en OKAN-leerdoelen.
3.    Opvang buiten scholen en in aparte klassen (bv. in collectieve opvanginitiatieven). Daar beogen ze de Oekraïense leerdoelen onder begeleiding van Oekraïense leraren, ondersteund door een online platform.

Een dergelijk digitaal leerplatform kan geraadpleegd worden via https://lms.e-school.net.ua/  en  https://mon.gov.ua/ua/vseukrayinskij-rozklad .

 

Cursus Nederlands

Vraag:

Krijgen tijdelijk beschermden uit Oekraïne vrijstelling van inschrijvingsgeld voor de cursus Nederlands als tweede taal (NT2)?

Antwoord:

Cursisten met het statuut van tijdelijke bescherming betalen geen inschrijvingsgeld. De vrijstelling geldt met terugwerkende kracht vanaf 4 maart 2022. Informatie over inschrijvingen is beschikbaar via https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/cursisten/een-cursus-nederlands-als-tweede-taal-nt2-volgen

 

Werk

Toegang tot de arbeidsmarkt

Vraag:

Kunnen Oekraïense burgers al toegeleid worden naar onze arbeidsmarkt?

Antwoord:

Er kan hiervoor al contact opgenomen worden met VDAB en raadpleeg zeker ook volgende locatie op de website van VDAB voor meer informatie: https://werkgevers.vdab.be/werkgevers/werkplekvrij

Mocht men intussen al tewerkgesteld zijn en u zou weet hebben van inbreuken door de werkgever, kan u dit melden aan de sociale inspectie: https://www.vlaanderen.be/departement-werk-sociale-economie/meldpunt-van-de-vlaamse-sociale-inspectie-voor-inbreuken-in-het-kader-van-werk-en-sociale-economie