Taken

De jeugdraad geeft – op vraag van het gemeentebestuur of op eigen initiatief – advies over alles wat jongeren of het jeugdwerk aanbelangt. Dit advies kan gaan over subsidies, reglementen, fuifruimtes, speelbossen, jeugdhuizen, fietspaden, aanplakborden, …

Samenstelling

De jeugdraad wordt samengesteld uit afgevaardigden van de verschillende jeugdverenigingen.