Gepubliceerd op 01/12/2022

Stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027

De Vlaamse Regering stelde op 1 juli 2022 de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2022-2027 vast, met inbegrip van het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen, de herziene zoneringsplannen en de gebiedsdekkende uitvoeringsplannen.
De Vlaamse Regering keurde ook een conceptnota goed die de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 begeleidt.

De Vlaamse Regering lanceerde hiermee De Grote STROOMversnelling met meer dan 1000 acties om de kwaliteit van ons oppervlaktewater en grondwater te verbeteren, en Vlaanderen te wapenen tegen droogte en wateroverlast.

Op 8 juli 2022 nam de Vlaamse Regering kennis van het advies van het Expertenpanel Hoogwaterbeveiliging ‘Weerbaar Waterland – Ons voorbereiden op wat al gebeurt’.

Vlaanderen maakt stroomgebiedbeheerplannen op voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. De plannen geven uitvoering aan de Europese kaderrichtlijn Water en aan de Overstromingsrichtlijn. Beide richtlijnen werden in Vlaamse wetgeving omgezet via het decreet Integraal Waterbeleid.

Van 15 september 2020 tot 14 maart 2021 liep het openbaar onderzoek van de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas  2022-2027. Elke opmerking werd in overweging genomen en kon aanleiding geven tot een aanpassing aan het plan. In de overwegingsdocumenten kan van elke opmerking worden nagegaan wat ermee gebeurde.

Meer info: klik hier