Vergunningen & Attesten

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd worden.

Bij het indienen van een digitaal dossier zorg je er best voor dat:

 • je je identiteitskaart bij de hand hebt
 • je een kaartlezer bij de hand hebt
 • je alle nodige bijlagen en plannen op orde hebt (in pdf-formaat en volgens de voorschriften uit het normenboek).

Voorwaarden

Vooraleer je een aanvraag indient, kun je best eerst nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor sommige werken volstaat een melding of geldt een vrijstelling.

Om zeker te zijn, neem je vooraf best even contact op met onze dienst Omgeving.

Procedure

Je vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. Daarna worden er één openbaar onderzoek en één adviesronde georganiseerd. Ook bezwaren moeten vanaf nu digitaal via het loket ingediend worden.

Deze dossiers moeten ingediend worden via het digitaal loket:

 • projecten met verplichte medewerking van een architect
 • ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 2 (gemeentelijk) of klasse 1 (provinciaal)
 • verkavelingen
 • bijstellingen van verkavelingen met wijziging van kavelgrenzen.

Andere dossiertypes mogen door particulieren nog analoog worden ingediend.

Overzicht aanvragen/meldingen

Er zijn verschillende aanvragen en meldingen mogelijk. We geven hier een kort overzicht:

Bouwen, verbouwen, plaatsen van constructies en terreinaanlegwerken (vroeger: stedenbouwkundige vergunning)

 • Vergunningen zonder architect: bv. kleine verbouwingen waarbij je niet ingrijpt op de stabiliteit van het gebouw, kapvergunning, …
 • Vergunningen met architect: bv. nieuwbouwwoningen, ophogingen, bouwen van constructies of verbouwingen die wel ingrijpen op de stabiliteit van de woning zoals het volledig vervangen van een dak of het plaatsen van draagbalken, …
 • Meldingen: in sommige gevallen volstaat een melding van de werken bij de gemeente.

Ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroeger: milieuvergunning)

 • Vergunningen voor de exploitatie van inrichtingen of activiteiten die opgenomen zijn in Bijlage 1 van Vlarem 2: bv. opslag gevaarlijke stoffen, bronbemaling, …
 • Melding van de overdracht van een vergunning: bv. bij overname van een bedrijf.
 • Melding van de stopzetting van een vergunning bv. bij sluiting van een bedrijf.
 • Vraag tot bijstelling van de milieuvoorwaarden die van toepassing zijn op de inrichting.

Gemengde projecten

 • Vergunningen die de vroegere stedenbouwkundige en milieuvergunning combineren.

Verkavelingen

 • Vergunningen voor het verkavelen van gronden (opsplitsen in verschillende percelen).
 • Wijzigen van verkavelingen: bv. aanpassen van de voorschriften, aanpassen van de perceelsgrenzen, …

Overgangsmaatregelen voor de vergunning voor onbepaalde duur

De omgevingsvergunning geldt voor onbepaalde duur. De vroegere milieuvergunningen werden echter maar voor 20 jaar afgeleverd. Daarom werd een overgangsregeling uitgewerkt.

Wie een milieuvergunning heeft die afgeleverd werd na 10 september 2002, kan vragen om ze te laten omzetten naar een omgevingsvergunning voor onbepaalde duur.

Voor alle oudere vergunningen zal de vergunningverlenende overheid zelf het verstrijken van elke geldigheidsperiode van twintig jaar bekendmaken voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten uit Vlarem 2. Op dat moment kan de vergunning geëvalueerd en indien nodig aangepast worden door de bevoegde overheid, de bevoegde adviesinstanties of op vraag van het publiek.

Dienst Omgeving

Omgevingsambtenaar
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 39
Sarah Moeyersoons
Milieuambtenaar
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 39
Gitte Hertogs
Omgevingsambtenaar
Liersebaan 12
2240 Zandhoven
03 410 16 38