Gepubliceerd op 07/10/2022

Rooilijn – en onteigeningsplan voor de Vierselbaan & Hofstraat

De gemeente Zandhoven plant al meerdere jaren het fietspad langsheen de Hofstraat en Vierselbaan veiliger te maken via een verbreding en afscheiding van de bestaande weg, evenals de aanleg van een verkeersveiligere rotonde (i.p.v. een kruispunt). Het huidige fietspad, gelegen langsheen de Hofstraat met een maximale breedte van 1 meter, schept -samen met het druk gefrequenteerde kruispunt ter hoogte van de Hofstraat/Herentalsebaan- een gevaarlijke situatie voor de (zwakke) weggebruiker.

Voor de aanleg van het fietspad moeten enkele aanpalende gronden worden onteigend. Het rooilijn – en bijhorende onteigeningsplan dat hiervoor nodig is, is nu definitief goedgekeurd.

_______

 

Voor de aanleg van het fietspad moeten enkele aanpalende gronden worden onteigend. Het rooilijn – en bijhorende onteigeningsplan dat hiervoor nodig is, is nu definitief goedgekeurd door de gemeenteraad op 15 september 2022. Dit plan ligt er inzage op het gemeentehuis en is raadpleegbaar op de website van de gemeente Zandhoven.

Binnen de vooropgestelde termijn werd geen administratief beroep ingesteld in de zin van artikel 24, §1 van het Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen, zodat overeenkomstig artikel 19 van het voornoemde decreet het rooilijnplan veertien dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking zal treden.

Tegen deze beslissing kan een beroep tot nietigverklaring of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoekschrift wordt ingediend, hetzij elektronisch via een beveiligde website van de Raad van State (http:eporoadmin.raadvst-consetat.be), of met een ter post aangetekende brief die wordt toegezonden aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33 te 1040 Brussel). Het verzoekschrift wordt ingediend binnen een termijn van zestig dagen vanaf de bekendmaking van de bestreden beslissing.