Bestuur

Hier leggen we uit hoe het gemeentebestuur wordt georganiseerd en ingevuld.

Burgemeester

De burgemeester is het hoofd van de gemeente. Hij vertegenwoordigt de regering en de provinciale overheid bij de gemeente en is belast met de uitvoering van wetten en besluiten van deze overheden. Hij staat ook in voor het algemene dagelijks beleid van Zandhoven.

Lees meer

College van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en vier schepenen, aangevuld met de voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.

Lees meer

Gemeenteraad & OCMW-raad

De gemeente- & OCMW-raad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alle gemeentelijke belangen die niet aan een ander orgaan werden toegewezen en houdt toezicht op de uitvoerende macht van het schepencollege en het vast bureau.

Lees meer

Bijzonder comité voor de sociale dienst

Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) is bevoegd voor individuele dossiers waarin een bepaalde tegemoetkoming wordt gevraagd zoals een leefloon.

Lees meer

Algemeen directeur

De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de diensten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn.

Lees meer